Obchodní podmínky
 
Na internetových stránkách www.h-tour.cz nabízíme prodej zájezdů mnoha desítek cestovních kanceláří, u nichž se mohou Obchodní podmínky lišit. Prodej zájezdu se vždy řídí Obchodními podmínkami zájezd pořádající cestovní kanceláře a tyto jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezd či jiné obdobné smlouvy.
 
 
I. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY ZAKOUPENÍ ZÁJEZDU U CESTOVNÍ  AGENTURY OLGA HOLUBOVÁ - H-TOUR se sídlem DR. Slavíka 1810, Roudnice n. L.
 
 1. Objednávka zájezdu
 2. Úhrada zájezdu
 3. Odbavení zájezdu / komplexní elektronické odbavení
 4. Storno podmínky a změna sjednaných služeb
 5. Reklamace a stížnosti
 6. GDPR chrana osobních údajů
 
 
1. OBJEDNÁVKA ZÁJEZDU 
1. Vyberte si z naší nabídky konkrétní zájezd a svou poptávku odešlete do cestovní agentury H-Tour
    (dále jen CA).
 
2. V případě, že bude poptávaná kapacita volná, bude Vám vytvořena nezávazná rezervace.
    V opačném případě se Vám budeme snažit nabídnout náhradní variantu.
    Na našich stránkách máte u  vybraných zájezdů možnost ověření dostupnosti kapacity ON-LINE.
 
3. Při úspěšné rezervaci s Vámi dohodneme způsob předání všech dokumentů (e-mailem, poštou nebo osobně).
 
4. CA Vám předloží návrh cestovní smlouvy, smluvní podmínky a doklad o pojištění proti úpadku pořádající cestovní
     kanceláře vč. potřebných pokynů na úhradu zájezdu.
 
5. Cestovní smlouvu je třeba zkontrolovat, podepsat a zaslat spolu s dokladem o platbě do konce platnosti rezervace.
    V opačném případě bude rezervace zrušena. Odeslání této cestovní smlouvy na elektronickou adresu cestovní
    kancelářese považuje za platný právní úkon rovný podepsání tištěné podoby smlouvy.
 
a. ) Svým podpisem pod touto přihláškou stvrzujete, že jste převzal písemný nabídkový materiál ( leták příp. katalog )
       nebo elektronicky zaslanou nabídku, která obsahuje bližší údaje o pobytu, příp. o zajišťovaných službách.
 
b. ) Smluvní vztah vzniká mezi osobou - objednavatelem, která cestovní smlouvu uzavírá, a to i v případě, že tak činí ve
       prospěch dalších osob ( spolucestujících ).
 
c. ) Cestovní smlouva nabývá platnosti a účinnosti k tomu dni, kdy byla podepsána zákazníkem a následně odpovědným
       zástupcem CA a zaplacením zálohy. Při objednávce je zákazník povinen uhradit zálohu ve výši minimálně 50% z
       celkové ceny, doplatek je třeba uhradit nejpozději do 40 dnů maximálně však 1 měsíc před nástupem na pobyt
       (čerpáním služeb) dle podmínek pořádající cestovní kanceláře. Právo k účasti na pobytu vzniká zaplacením plné
       ceny objednaných služeb.
 
2. ÚHRADA ZÁJEZDU
 
Možné formy úhrady ( zvolený způsob úhrady můžete uvést do poznámky již při nezávazné rezervaci zájezdu ) :
 
a. ) v hotovosti v CA H -Tour, Alej 17. listopadu 812, OBCHODNÍ DŮM ŘÍP, Roudnice nad Labem.
 
b. ) složením hotovosti v Komerční bance na účet cestovní kanceláře číslo 27 - 3872380227 / 0100
 
c. ) bankovním převodem či internetovým bankovnictvím na účet cestovní kanceláře číslo 27 - 3872380227 / 0100
 
d. ) složením hotovosti, bankovním převodem či internetovým bankovnictvím přímo na účet pořádající cestovní kanceláře
                                                             TUTO PLATBU UPŘEDNOSTŇUJEME
 
( bankovní převod můžete provést pouze tehdy, je-li rezervace zájezdu delší než 3 dny nebo je-li banka příjemce shodná
bankou odesilatele. Doklad o platbě je akceptována pokladní složenka, výpis z účtu nebo elektronicky vygenerované
potvrzení o převodu částky - internetové bankovnictví )
 
   Variabilní symbol pod kterým bude Vaše platba vedena, Vám bude sdělen cestovní agenturou.
 
e.) fakturou prostřednictvím fondu FKSP – příspěvek zaměstnavatele na rekreaci
Pokud čerpáte příspěvky na rekreaci od svého zaměstnavatele např. z fondů FKSP, do poznámky v objednávce zájezdu stačí uvést tuto variantu a veškeré formality za Vás rádi vyřídíme. Budeme k tomu potřebovat pouze objednávku vystavenou zaměstnavatelem a jeho fakturační údaje.
 
f. ) poukázkami SODEXO      
V případě, že si přejete dovolenou hradit prostřednictvím poukázek SODEXO, do poznámky v objednávce zájezdu uveďte tuto variantu a celkovou výši uplatňovaných poukázek. O celkovém postupu uplatnění poukázek k Vámi vybranému zájezdu Vás budeme následně informovat. S dalšími dotazy k uplatnění poukázek nás neváhejte kontaktovat:
Telefonicky na čísle: +420 416 81 55 90          E-mailem : h-tour@seznam.cz
 
Sodexo - akceptujeme poukázky typu Flexi Pass
 
·        Poukázky lze využít na jakýkoliv pobyt či zájezd vč. „ Last minute “ z nabídky CA H-Tour mimo nabídky služeb
      „ GoParking “,  „ Letenky “ a „Zájezdy německých CK“
·        Poukázky je možno uplatnit do souhrnné výše 12.000Kč, maximálně však do hodnoty 50% z celkové ceny na
      jednu cestovní smlouvu.
·        Poukázky v hodnotě vyšší než je 12.000Kč přijímáme po individuální dohodě dle zvoleného zájezdu.
·        Poukázky musí být uplatněny v jejich plné hodnotě, v rámci doby platnosti na nich uvedené.  
·        Platbu poukázkami je potřeba hlásit předem, nejpozději při rezervaci zájezdu.
·        Poukázky je možno použít pouze na úhradu základní ceny zájezdu (vyjma doplňkových služeb a příplatků)
·        Poukázky lze doručit osobně do kanceláře CA H-Tour nebo prostřednictvím pošty formou cenného psaní
      nejpozději do konce platnosti rezervace zájezdu.
·       Cestovní agentura si vyhrazuje právo poukázky v určitých případech nepřijmout.
 
 
Za den zaplacení zájezdu - služeb se považuje den, kdy byla celá částka připsána na účet CK. Nebude-li provedena celá úhrada včas, nemůžeme ručit za včasné obdržení potřebných odbavovacích materiálů a CK je oprávněna účast zákazníka na pobytu zrušit. Je-li pobyt objednán v době kratší než 30 dnů před jeho zahájením je zákazník povinen provést plnou úhradu již při uzavření cestovní smlouvy.
 
3. ODBAVENÍ ZÁJEZDU / KOMPLEXNÍ ELEKTRONICKÉ ODBAVENÍ
 
Odbavovací materiály Vám budou předány dle Vámi zvoleného způsobu po celkové, 100% úhradě služeb nejpozději 3 dny před dnem nástupu na pobyt. Tyto informace mohou být zaslány e-mailem, faxem, poštou či předány osobně v kanceláři CA. V případě leteckého zájezdu typu "last minute" s odletem za méně než 3 dny, Vám budou pokyny vystaveny ihned po zpracování Vaší objednávky. Kompletní odbavovací balíček obsahující originál voucheru, letenky a sjednané pojištění, Vám bude předán odpovědným pracovníkem pořádající cestovní kanceláře u odbavovací přepážky na letišti 2 hodiny před Vaším odletem.
 
Komplexní elektronické odbavení - pro vybrané lety je zaveden nový systém elektronického odbavení.
V případě, že Váš let bude odbaven tímto způsobem, obdržíte 5-7 dnů před odletem kromě pokynů na cestu i komplexní odbavení, které slouží zároveň jako letenka, voucher na ubytování a potvrzení cestovního pojištění ( pokud je sjednáno). Odbavení je společné pro všechny cestující zapsané pod jedním rezervačním číslem, na jedné cestovní smlouvě. Komplexní odbavení lze po domluvě vyzvednout v kanceláři CA H-Tour nebo Vám bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou v cestovní smlouvě. Tento dokument je třeba vytisknout, nejlépe ve dvou vyhotoveních, pečlivě uschovat a neodevzdávat ani při odbavení na letišti, ani při přihlášení v hotelu. Dokument je komplexním dokladem, který potvrzuje Váš nárok pro cestu do cíle Vaší dovolené, pro ubytování, i pro cestu zpět. Odpadá tedy nutnost po příchodu na letiště kontaktovat odbavovací místo pořádající cestovní kanceláře, ale můžete se dostavit přímo k přepážce letecké společnosti. Při ztrátě dokumentů komplexního odbavení a nutnosti vystavení duplikátu Vám bude účtován v České republice poplatek ve výši 150 Kč, při ztrátě v zahraničí bude tento poplatek činit 10 EUR nebo 15 USD.
 
4. STORNO PODMÍNKY A ZMĚNA SJEDNANÝCH SLUŽEB
 
Jste oprávněni stornovat či změnit objednaný zájezd následovně:
 
- do okamžiku složení zálohy nebo vyplnění a podpisu smlouvy bezplatně.
 
- později dle storno podmínek či poplatků zájezd pořádající CK. Odstoupení od cestovní smlouvy musí být výhradně písemnou  formou s datumem odstoupení a podpisem objednavatele doručeno do cestovní agentury H-Tour a zároveň cestovní kancleáři, která je pořadatelem zájezdu. Kontakty jsou uvedeny v cestovní smlouvě.
 
- cestovní agentura H-Tour si neúčtuje žádný poplatek za storno zájezdu ani změnu v cestovní smlouvě zájezd pořádající partnerské cestovní kanceláře.
 
5. REKLAMACE A STÍŽNOSTI
 
Cestovní agentura H-Tour  spolupracuje jen s prověřenými a bezproblémovými partnery. Snažíme se Vám doporučovat ověřené zájezdy dle zkušeností osobních či našich klientů. Bohužel i v těchto případech může dojít k reklamaci. Pokud nelze sjednat nápravu a reklamaci vyřešit přímo v místě pobytu, rádi Vám s jejím vyřízením po Vašem návratu pomůžeme. Doporučujeme zajistit reklamační protokol potvrzený delegátem CK v místě pobytu a další průkazné materiály, fotografie atd. Všechny reklamace či připomínky musí být písemnou formou zaslány neodkladně, nejpozději do 3 měsíců od skončení zájezdu nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, na adresu pořádající cestovní kanceláře nebo adresu CA H-Tour, která vše podstoupí bez prodlení k řešení cestovní kanceláří. O způsobu vyřízení reklamace budete vyrozuměni ze strany pořádající cestovní kanceláře v souladu s jejich reklamačním řádem.
 
6. GDPR OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 

Olga Holubová, cestovní agentura H-Tour

Základní informace o ochraně osobních údajů pro subjekt údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679

GDPR – General Data Protection Regulation

 

1. Provozovatelem – Správcem údajů je Olga Holubová – H-Tour cestovní agentura, dále jen „ H-Tour cestovní agentura“, se sídlem Dr. Slavíka 1810, 413 01 Roudnice nad Labem, Česká Republika. Zapsaná v ŽR u Městského úřadu Roudnice nad Labem, ev. č. 350600-50030-00, IČO: 72588691.

2. Odpovědná osoba cestovní agentury je Olga Holubová. Adresa na doručení písemností je provozovna: H-Tour cestovní agentura, Alej 17. listopadu 812, Obchodní dům Říp, 41301 Roudnice nad Labem, elektronická adresa je: h-tour@seznam.cz

3. Subjekt údajů je osoba, která využívá služeb H-Tour cestovní agentury a poskytuje osobní data pro následné zpracování. Případně právní zástupce dítěte, který využívá služeb H-Tour cestovní agentury.

4. Účel, právní základ a právní tituly dle GDPR: zpracování osobních údajů je provozování činnosti cestovní agentury dle zákona 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a zákona č. 214/2006 Sb., který novelizuje zákon 159/99 Sb v souladu s § 5 zákona č. 101/2002 Sb. o ochraně osobních údajů a dále právní tituly dle směrnice GDPR článek 6 odstavec 1 jsou – při poptávce produktů a zakoupení produktů H-Tour cestovní agentury – Plnění smlouvy a následně Plnění právní – zákonná povinnost a okrajově se využívá právní titul článek 6 odstavec 1.f - Oprávněný zájem.

5. Seznam osobních údajů, které zpracováváme, pokud tyto údaje dobrovolně poskytnete resp., pokud jsou tyto údaje nezbytné: jméno, příjmení, telefonní kontakt, e-mail, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, druh a číslo dokladu, SPZ – v případě zakoupení parkování, pokud to parkoviště vyžaduje. Pokud zpracováváme další údaje například týkající se zdraví – zpracovávají se jenom v rozsahu nezbytném k pomoci při řešení pojistných událostí nebo v případě nezbytných pro plnění Smlouvy o zájezdu v případě speciálních požadavků pro speciální typy ubytování, transferu a služeb v letadle.

6. Doba uchovávání osobních údajů: H-Tour cestovní agentura bude uchovávat osobní údaje maximálně po dobu 15 let. V případě právního titulu – Oprávněný zájem po dobu nezbytně nutnou, pro ochranu naší společnosti.

7. Příjemci – zpracovatelé osobních údajů

Osobní údaje můžou být poskytnuty následujícím poskytovatelům služeb dle plnění smlouvy a zpracovatelům osobních údajů:

-        V případě objednávky přes webové stránky H-Tour cestovní agentury www.h-tour.cz – společnost Darkmay s.r.o., IČO 27539423, se sídlem Valdštejnská 381/6, Liberec, PSČ 461 01 – na základě poskytování internetových a webových služeb

-        Společnosti zabezpečující organizaci zájezdů, plaveb, letecké společnosti, ubytovací kapacity a společnosti poskytující služby na základě smlouvy o zájezdu

-        Společnosti zabezpečující cestovní pojištění

-        Společnosti prodávající letenky

-        Společnosti autobusové a vlakové dopravy

-        Společnosti na prodej vstupenek pro různé kulturní a sportovní události

-        Společnosti pro organizaci kulturních a sportovních událostí

-        Společnosti poskytující parkování u letišť

 

8. Práva osob, které poskytují osobní údaje – subjekt údajů. Subjekt údajů má v souladu se zpracováním osobních údajů a v souvislosti s nařízením GDPR tyto práva:

 

 • Právo být informován, zda jsou o subjektu údajů osobní údaje zpracovávané a v jakém rozsahu a kdo další osobní údaje zpracovává
 • Právo na písemné potvrzení – výpis zpracovávaných údajů
 • Právo na opravu – doplnění osobních údajů
 • Právo na „zapomenutí“ vymazání osobních údajů, pokud tyto údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které se získaly a byly zpracované, nebo se na ně nevztahuje právní titul – „Oprávněný zájem“
 • Právo požadovat od H-Tour cestovní agentury omezení zpracování z důvodu:
  • že subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit 
  • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho omezení jejich využití
  • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování a dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody – „Oprávněný zájem“ správce nepřevažuje nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
  • Právo přenést své osobní údaje dalšímu provozovateli
  • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • Právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má na něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.
  • Právo podat stížnost na Úřadě pro ochranu osobních údajů, pokud považuje zpracování údajů v rozporu s nařízením GDPR

V případě, pokud subjekt údajů nemá způsobilost na právní úkony, její práva může uplatnit zákonný zástupce.

Subjekt údajů může uplatnit své právo

-        Osobně v provozovně H-Tour cestovní agentury – Alej 17. listopadu 812, Obchodní dům Říp, 413 01 Roudnice nad Labem, ČR

-        Elektronicky – e-mailem – h-tour@seznam.cz

 

9. Naše společnost nevyužívá automatizované zpracování ani profilování.

10. Osobní údaje subjektu údajů nebudou zveřejněny – jedině v případě soutěží, a to jenom v případě „Souhlasu“ daný subjektem údajů. V případě soutěží budou všechny podmínky, způsoby komunikace a zpracování osobních údajů pro tento účel předem zveřejněny.  

11. Předávání osobních údajů do zahraničí. Při předávání osobních údajů dodržujeme zásadu transparentnosti – informovanosti. Subjekt údajů bude informován kam a v jakém rozsahu se jeho osobní údaje zasílají a jestli se jedná o země Evropské Unie, dále jen „EU“, nebo mimo krajiny EU. K předávání osobních údajů do zahraničí dochází jedině na základě plnění smlouvy při zakoupení zájezdu, ubytování, letenky, pronájmu auta nebo jiných produktů cestovního ruchu.

Dne 23. 5. 2018 v Roudnici nad Labem


II. PARTNERSKÉ CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Všechny zájezdy jsou cestovní agenturou H-Tour nabízeny za stejných cenových podmínek vč. slev a výhod jako u pořádajících cestovních kanceláří. Cestovní agentura H-Tour spolupracuje jen s prověřenými a bezproblémovými partnery. Snažíme se Vám doporučovat ověřené zájezdy dle zkušeností osobních či našich klientů. V současné době lze v cestovní agentuře H-Tour zakoupit zájezdy téměř všech českých cestovních kanceláří s dlouholetou tradicí na českém trhu a s řádně sjednaným pojištěním proti úpadku dle zákona 159 / 99 Sb. Potvrzení o pojištění CK Vám poskytneme spolu s uzavřenou cestovní smlouvou.
 
Máte svou oblíbenou cestovní kancelář nebo vybraný konkrétní zájezd či pobyt a na našem webu jste tuto nabídku nenašli? Bohužel zatím ne všechny CK nabízí své zájezdy v takové formě dat, aby mohli být zařazeny do naší databáze. Budeme potěšeni, pokud nám svůj výběr sdělíte a využijete našich služeb.
   

            

           

            

Seznam_zastoupenych_cestovnich_kancelari.doc

Seznam partnerských CK je stále rozšiřován. 

Seznam pojištěných cestovních kanceláří u Generali pojišťovny, a.s. naleznete ZDE
Seznam pojištěných cestovních kanceláří u České pojišťovny, a. s. naleznete ZDE 
Seznam pojištěných cestovních kanceláří u společnosti ETICS ITP, která zastupuje pojištovnu Europäische Reiseversicherung AG naleznete ZDE
Seznam pojištěných cestovní kanceláří u pojišťovny UNIQA, a. s. naleznete ZDE
Seznam pojištěných cestovních kanceláří u pojišťovny UNION, a. s. naleznete ZDE
Seznam pojištěných cestovních kanceláří u České podnikatelské pojišťovny, a. s. naleznete ZDE
 
III. DÁRKOVÝ POUKAZ
 
Pro Vaše blízké, zaměstnance nebo obchodní partnery jsme připravili DÁRKOVÝ POUKAZ, který lze zakoupit ve Vámi zvolené hodnotě a uplatnit na jakýkoliv pobyt či zájezd z nabídky cestovní agentury Olga Holubová - H-Tour. Dárkový poukaz je vhodným dárkem k Vánocům, narozeninám či svatbě.
 
  
  
Podmínky pro zakoupení a uplatnění dárkového poukazu cestovní agentury Olga Holubová - H-Tour
   
·       Dárkový poukaz je vystaven na Vámi zvolenou částku a vlastník si sám zvolí zájezd či pobyt dle přání. 
·       Dárkový poukaz je přenosný. Může ho uplatnit každý, kdo se jím při výběru dovolené prokáže.   
·       Dárkový poukaz je opatřen sériovým číslem, razítkem a podpisem majitelky cestovní agentury. 
·       Platnost poukazu je rok od data jeho vystavení, pokud nebude dohodnuto jinak.
·       Poukaz lze uplatnit při úhradě jednoho či více zájezdů včetně zájezdů "last minute". Pokud hodnota těchto
      zájezdů přesáhne hodnotu poukazu, nakupující doplatí rozdíl. 
·       Dárkové poukazy vydané cestovní agenturou Olga Holubová - H -Tour nejsou vzájemně sčitatelné
      a nelze je uplatnit na zakoupení služeb „ Go parking “, „ Letenky “ a „ Zájezdy německých CK “  
·       Poukaz musí být čerpán jednorázově v plné hodnotě, nelze ji směnit za hotovost a to ani v případě storna zájezdu.
·       Při stornu zájezdu bude částka uvedená na dárkovém poukazu po odečtení případných storno poplatků
      převedena na jiný zájezd dle volby klienta. V případě, že si klient jiný zájezd ani jiný termín nevybere, tato
      částka propadá.
·      Cestovní agentura Olga Holubová - H-Tour si vyhrazuje právo kontroly pravosti poukazu a neručí za
      poukazy ztracené, odcizené či znehodnocené.
        ·       Dárkové poukazy lze objednat osobně, telefonicky či mailovou objednávkou na adrese h-tour@seznam.cz
      V objednávce uveďte tyto údaje: jméno a příjmení objednavatele, adresu případně fakturační údaje a částku,
      na kterou bude dárkový poukaz vystaven.
·       Dle přání objednavatele, může být poukaz odeslán dobírkou, nebo je možné jej vyzvednout osobně v cestovní
      agentuře Olga Holubová - H-Tour oproti hotovostní platbě, pokud nebude dohodnuto jinak.
      Pro firemní potřeby je možná platba fakturou.